Partnerzy

Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji są wydawane przy wsparciu finansowym i merytorycznym
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ.

Strona internetowa IFWsch: www.rubl.uj.edu.pl

Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji finansowane są ze środków
Rady Kół Naukowych UJ

Rada Kół Naukowych UJ jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli wszystkich kół naukowych działających na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się rozdzielaniem funduszy przeznaczonych na działalność kół, pomaga w komunikacji między kołami, koordynuje ich działanie oraz reprezentuje je wobec władz uczelni i innych instytucji.

Strona internetowa RKN UJ: www.rkn.uj.edu.pl

Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji finansowane są ze środków
Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”

Głównym celem działalności Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”, określonym w Statucie jest poprawa warunków socjalno – bytowych środowiska akademickiego, wspieranie związanych z tym środowiskiem inicjatyw naukowych, kulturalnych i artystycznych.

Strona internetowa Fundacji: www.bratniak.krakow.pl

Reklamy